RecyBEM | Band en Milieu

RecyBEM | Band en Milieu

Inzameling en hoogwaardige verwerking van autobanden uit de vervangingsmarkt op basis van 1xoud voor 1x nieuw.

RecyBEM is een initiatief van de bandenleveranciers, die RecyBEM hebben opgericht om ervoor te zorgen dat voor iedere autoband die zij op de markt brengen een gebruikte autoband wordt ingenomen en verwerkt. Bandenproducenten, importeurs en handelaren hebben in 2004 samenwerking met elkaar gezocht om efficiënt en gestructureerd invulling te geven aan de verplichtingen uit het Besluit beheer autobanden (Bbab). RecyBEM organiseert sindsdien de inzameling en verwerking van autobanden uit de vervangingsmarkt op weg naar een circulaire economie.

Het RecyBEM-systeem is uniek doordat niet alleen producenten en importeurs zich verenigd hebben, maar ook handelaren en distributiepartijen in de bandenbranche sinds de opzet betrokken zijn. Hierdoor is RecyBEM in Europa één van de meest succesvolle ELT-managementsystemen en een voorbeeld van een succesvolle uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid. Alle gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt worden ingezameld door professionele inzamelingsbedrijven en zo duurzaam mogelijk gerecycleerd door professionele herverwerkingsbedrijven.  Per 7 juli 2015 heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu het RecyBEM-systeem algemeen verbindend verklaard.

RecyBEM heeft als doel om met een 100 procent marktdekking volgens het principe éénmaal oud voor éénmaal nieuw de inzameling van gebruikte autobanden uit de vervangingsmarkt efficiënt, effectief en duurzaam te organiseren en de banden zo hoogwaardig mogelijk te verwerken waardoor de circulariteit van banden wordt bevorderd. RecyBEM garandeert dat consumenten en bedrijven volgens het principe éénmaal oud voor éénmaal nieuw kosteloos van hun gebruikte banden afkomen.

De marktdekking is meer dan 100 procent. Bandenleveranciers nemen voor meer banden dan ze verkopen hun verantwoordelijkheid. En de verwerking is hoogwaardiger dan de wet voorschrijft. In Nederland realiseren we meer dan 95% product- en materiaalhergebruik terwijl de overheid 20% materiaalhergebruik eist. Waarom? Banden bevatten waardevolle grondstoffen. Zonde om die te verbranden. We staan voor een duurzame band met de circulaire economie door inzameling en hoogwaardige verwerking van 1xoud-1xnieuw autobanden.

We voorkomen dat oude banden rondslingeren in het milieu. We doen iets nuttigs met de banden door grondstoffen zoveel mogelijk te besparen. Sinds 2004 hebben we bijna 475 miljoen kilo rubber bespaard. Rubber dat hergebruikt kan worden en waarmee virgin materialen uitgespaard worden. Ook hebben we de uitstoot van 1.164 miljoen kilo CO2 bespaard.

De visie is gericht op de toekomst. RecyBEM gelooft dat recycling van autobanden bijdraagt aan de circulaire economie, waarbij er geen schade is voor milieu en leefomgeving. We zitten nu nog in de fase van mechanische verwerking en de stap naar chemische verwerking komt steeds dichterbij. Die stap probeert RecyBEM als ketenregisseur samen met partners vorm te geven. RecyBEM participeert als belanghebbende partij geregeld in onderzoeken die zich richten op materialen, nuttige toepassingen en verbetering van verwerkingsprocessen. RecyBEM stimuleert innovaties die grondstoffen terugwinnen en zorgen voor een reductie van de CO2-emissie. Ecotest biedt hierbij het dashboard op basis waarvan beslissingen onderbouwd genomen kunnen worden. De gemeten milieuprestaties geven in rapportages richting bijvoorbeeld in het kader van de (zich inmiddels uitbreidende) wet- en regelgeving op het gebied van producentenverantwoordelijkheid in Nederland en Europa, de AVV-uitvoering, Leidraad Kaderregeling Afvalstoffen, Nationaal Milieukader en de toekomstige klimaatdoelen.

Meer informatie vindt u op onze website www.bandenmilieu.nl. U kunt ons ook volgens op onze socials Facebook, Instagram en LinkedIn